Richė, UAB. kelionespigiai.lt

Ekologiškos prekybos sistemos. ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

„nasdaq“ alternatyvi prekybos sistema

Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros. Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos imtinai iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui imtinaiir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

ekologiškos prekybos sistemos

Ekologinės gamybos sertifikavimas — procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus.

Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Šiandien, vasario 4 d. Organizuojama nuotolinė spaudos konferencija žiniasklaidos atstovams m.

Dokumentų pateikimas Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės gamybos produktų prekybos veiklą turi: 1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais; 2. Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus.

ekologiškos prekybos sistemos

Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą. Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti. Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo tvarkybos sutarties pavyzdys.

Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos ekologiškos prekybos sistemos atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą.

ekologiškos prekybos sistemos

Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami. Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją  - ekspertą būsite informuotas atskiru laišku išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą.

Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas — ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Geriausia „breakout“ prekybos sistema

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu.

Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus įskaitant PVM sąskaitas faktūras forma F Pasikeitimai Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir arba patalpų, ir arba veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo  ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondenciniam adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą.

Apie pasikeitimus ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma. Tikrinimai Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus.

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Didmeninės prekybos veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie prekiauja tik supakuotais ir paženklintais ekologiškais produktais, patikrinimą sertifikavimo įstaiga atlieka ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus. Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc.

ekologiškos prekybos sistemos

Sertifikavimo dokumentai Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo.

Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą pavyzdysekologiškos prekybos sistemos kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui.

Didmeninės prekybos veikla užsiimantiems ūkio subjektams, kurie prekiauja tik supakuotais ir paženklintais ekologiškais produktais, išduotas patvirtinamasis dokumentas galioja 2 metus.

Papildomi tikrinimai Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai ekologiškos prekybos sistemos iš anksto nepranešant.

Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos ekologiškos prekybos sistemos.

ekologiškos prekybos sistemos